Kvietimas Nr. 23 (parama veiklų projektams)

Paraiškos pagal šį kvietimą renkamos nuo 2021-02-01 9.00 val. iki 2021-03-05 16.00 val.
Artimiausiu metu planuojamų skelbti kvietimų grafikas.
 

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 23 DOKUMENTACIJA:

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 58 932,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 14 995,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
– iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai projekto metu įsigyjamas materialusis turtas;
iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projekto galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas: esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla, t.y. veiklos projektams.

Vietos projektų paraiškos priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.

PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):