Kvietimas Nr. 17 (ž. ū. produktų perdirbimas)

Paraiškos pagal šį kvietimą buvo renkamos nuo 2020-01-06 9.00 val. iki 2020-03-06 16.00 val.
Artimiausiu metu planuojamų skelbti kvietimų grafikas.


PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 17 DOKUMENTACIJA:

 • Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 17 (kvietimo skelbimas);
 • VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-4.2:
 • „Vienos įmonės deklaracija“ (pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 doc ir xlxs formatu);
 • ,,Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“ (docx ir xlxs formatu).
 • Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
  iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
    iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 6 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims);
  – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektą teikia nevyriausybinė organizacija ar kitas viešasis juridinis asmuo;
  iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas yra bendruomeninio, kaip apibrėžta Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-720 „Dėl Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairių patvirtinimo“ (toliau – Socialinio verslo gairės), arba NVO socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo gairių nuostatas, pobūdžio.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: 
– fiziniai asmenys (kaimo gyventojai, įskaitant ūkininkus, vyresni nei 18 m. amžiaus);
– privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys labai mažos arba mažos įmonės statusą;
– viešieji juridiniai asmenys, atitinkantys NVO statusą (bendruomeninės organizacijos ir kitos nevyriausybinės organizacijos).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 224 720 Eur;
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75 000,00 Eur.
Vietos projektų paraiškos bus priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.


PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams)
:

KVIETIMO NR. 17 METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMAS:
Šio kvietimo galiojimo metu vietos projektų paraiškų nebuvo gauta