Kvietimas Nr. 6

Paraiškos pagal šį kvietimą renkamos nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. 9.00 val. iki 2018 m. lapkričio 16 d. 16.00 val. 


KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 6 DOKUMENTACIJA:

  Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 30 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;
  Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 10 000,00 Eur.
  Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

  Vietos projektų paraiškos bus priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.


  PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams)
  :