Kvietimas Nr. 6 (sustabdytas)

Paraiškos pagal šį kvietimą buvo renkamos iki 2018 m. lapkričio 16 d. 16.00 val. Kvietimas teikti paraiškas 2018-11-16 buvo sustabdytasNuo 2018-11-16 atnaujinta kvietimo dokumentacija ir pratęstas kvietimo galiojimo laikas iki 2018-12-14


KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 6 DOKUMENTACIJA:

    Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 30 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;
    Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 10 000,00 Eur.
    Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.