Kvietimas Nr. 28 (parama infrastruktūrai)

Paraiškas pagal šį kvietimą planuojama rinkti nuo 2022-04-01 9.00 val. iki 2022-05-20 16.00 val.
Artimiausiu metu planuojamų skelbti kvietimų grafikas.
 

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 28 DOKUMENTACIJA:

  Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų;
  Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 129 758,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;
  Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 129 758,00 Eur.

  Tinkami vietos projektų vykdytojai:
  • Panevėžio rajone registruotos NVO (bendruomeninės organizacijos ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos);
  • Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos.

  Vietos projektų paraiškos priimamos TIK pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu panvvg@gmail.com.

  PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):

  KVIETIMO NR. 28 METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMAS:

  Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (projektų sąrašas)
  Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus
  Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimorezultatų suvestinė
  Vietos projektų atrankos komiteto 2022-06-15 Nr. (27-30)-1 nutariamoji dalis
  Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė