Kvietimo Nr. 12 (parama veiklų projektams) dokumentacijos projektas

Paraiškas pagal šį kvietimą planuojama rinkti nuo 2019-09-23 iki 2019-11-15
 

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 12 DOKUMENTACIJA:

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 60 000 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 14 995,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
– iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai projekto metu įsigyjamas materialusis turtas;
– iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projekto galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas: esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla, t.y. veiklos projektams.