Kvietimas Nr. 33 (parama veiklų projektams)

Paraiškos pagal šį kvietimą renkamos nuo 2023-10-16 9.00 val. iki 2023-11-20 15.00 val.
 

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 33 DOKUMENTACIJA:

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 13 950,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 14 995,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
– iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai projekto metu įsigyjamas materialusis turtas;
iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas susijęs su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą (kai vietos projekto galutinis rezultatas pats savaime nėra materialus turtas; esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla).

Vietos projektų paraiškos priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.

PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):

    KVIETIMO NR. 32 METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMAS:

    Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (projektų sąrašas)
    Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus