Kvietimas Nr. 32 (verslo plėtra)

Paraiškos pagal šį kvietimą renkamos nuo 2023-03-01 9.00 val. iki 2023-04-04 16.00 val.
 

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 32 DOKUMENTACIJA:

  Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
  – iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 6 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims);
  iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

  Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100 000.00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;
  Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  75 000,00 Eur.

  Vietos projektų paraiškos priimamos TIK pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu panvvg@gmail.com.

  PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):

  KVIETIMO NR. 32 METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMAS:

  Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (projektų sąrašas)
  Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus
  Vietos projektų pirmasis prioritetinis sąrašas
  Vietos projektų antrasis prioritetinis sąrašas
  Rezervinis vietos projektų sąrašas
  Atnaujintas (2024-03-27) rezervinis vietos projektų sąrašas
  Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
  Vietos projektų atrankos komiteto 2023-05-15 Nr. (31-32)-1 nutariamoji dalis
  Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė