Kvietimas Nr. 19 (verslo pradžia)

Paraiškos pagal šį kvietimą renkamos nuo 2020-05-25 9.00 val. iki 2020-07-24 16.00 val.
 

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 19 DOKUMENTACIJA:

  Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
  – iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
  iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

  Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100 506,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;
  Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000,00 Eur.
  Vietos projektų paraiškos priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.

  PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):

  KVIETIMO NR. 19 METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMAS:

  Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (projektų sąrašas)
  Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus
  Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
  Vietos projektų atrankos komiteto 2020-08-25 Nr. (18-19)-1 nutariamoji dalis
  Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė