Kvietimas Nr. 7

Paraiškos pagal šį kvietimą renkamos nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. 9.00 val. iki 2018 m. lapkričio 16 d. 16.00 val. 
 

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 7 DOKUMENTACIJA:

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 524 000 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75 000 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
– iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
– iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. 9.00 val. iki 2018 m. lapkričio 16 d. 16.00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.

 

PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):