Kvietimo Nr. 33 projektas (parama veiklų projektams)

Paraiškos pagal šį kvietimą planuojama rinkti nuo 2023-10-16 9.00 val. iki 2023-11-20 15.00 val.
Artimiausiu metu planuojamų skelbti kvietimų grafikas.


 

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 33 DOKUMENTACIJOS PROJEKTAS:

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 13 950,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 14 995,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
– iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai projekto metu įsigyjamas materialusis turtas;
iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas susijęs su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą (kai vietos projekto galutinis rezultatas pats savaime nėra materialus turtas; esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla).

Vietos projektų paraiškos priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.

PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):