Kvietimo Nr. 11 projektas

Paraiškas pagal šį kvietimą planuojama rinkti nuo 2019-09-23 iki 2019-11-15


KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 11 DOKUMENTACIJOS PROJEKTAS:

 • Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 11 (kvietimo skelbimas);
 • VPS priemonės „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 :
  • Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);
  • 1 priedas Vietos projekto paraiška;
  • 2 priedas Jungtinės veiklos sutartis;
  • 3 priedas Verslo plano forma (xlsx formatu);
  • 4 priedas Remiamos ir neremiamos veiklos pagal EVRK;Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
   iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas yra bendruomeninio, kaip apibrėžta Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-720 „Dėl Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairių patvirtinimo“ (toliau – Socialinio verslo gairės), arba NVO socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo gairių nuostatas, pobūdžio;
   iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektą teikia nevyriausybinė organizacija ar kitas viešasis juridinis asmuo.

   Bendra viso kvietimo teikti vietos projektus suma 195 00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
   Vietos projektų paraiškos bus priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.